§ 12. Opløsning/ændring af formåls paragraf:

Opløsning/ændring af formåls paragraf:

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling.
2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.

Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret
flertal, uden hensyn til de fremmødtes antal.

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud et almennyttigt formål efter seneste generalforsamlings beslutning.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 5/4 - 2018