§ 8. Dagsorden

§ 8. Dagsorden:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

• Valg af dirigent.
• Bestyrelsens beretning.
• Regnskab for det forløbne år til godkendelse.
• Behandling af indkomne forslag.
• Fastsættelse af kontingent.
• Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
• Valg af revisor og suppleant
• Eventuelt.