§ 11. Bestyrelsen

Bestyrelsen:

Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen, der består af 5 medlemmer Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og evt. anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og Holbæk Kommunes retningslinier. Det er således den samledebestyrelse, der skal underskrive det årlige regnskab.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. Formand og sekretærbestyrelsesmedlem(mer) vælges de ulige år, kasserer og revisor og 1 bestyrelsesmedlem vælges de lige år.

Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af, at e tbestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen indenfor valgperioden.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden på sit første møde, der skal afholdes umiddelbart efter den ordinæregeneralforsamling. For at være valgbar, skal den foreslåede personligt være tilstede, eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den foreslåede, hvori denne tilkendegiver, at være villig til at modtage valg. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes med mindst 7 dages varsel.

Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil, men vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved den først kommende generalforsamling.