§ 9. Stemmeret og afstemning

Stemmeret og afstemning:


Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer.
Medlemmer der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret.


Medlemmerne træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, undtagen i de tilfælde hvor der til
afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.


Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.
Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på et i dette øjemed
særligt indkaldt generalforsamling, jf. § 12.


Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal
afstemningen ske skriftligt.