§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling:


Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal
af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det.
Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet
og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling